Gruppen för Konfliktlösning och Trygghet

På Franska Skolan Göteborg ska ingen elev bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling som kan kopplas till de sju diskrimineringsgrunderna vilka är; kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.

Elever och personal ska känna sig trygga i skolan. Det arbetet kräver ett gemensamt ansvar att alla elever, personal och vårdnadshavare tillsammans arbetar för ett tryggt klimat.

Ett led i det trygghetsskapande arbetet är skolans Grupp för Konfliktlösning och Trygghet (GKT)

GKT arbetar aktivt för att motverka kränkande behandling bland elever. Elevrepresentanter från klass 6-9 deltar tillsammans med skolkurator och lärare i GKT-arbetet. Om en elev upplever sig vara utsatt för kränkande behandling kan eleven vända sig direkt till GKT eller annan personal på skolan som i sin tur kontaktar GKT. Vad GKT mer gör specificeras närmare i likabehandlingsplanen som finns på Schoolsoft.